Villkor avseende privatabonnemang på obenetworks tjänster och tillhörande utrustning

Giltig från och med 15 April 2022

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor gäller för alla avtal mellan Obenetwork AB (nedan ”Obenetwork”) och en fysisk person (Kund) avseende Obenetworks tjänster, inklusive all hårdvara och tillbehör. Kundens användarvillkor omfattar både allmänna villkor som gäller för alla typer av tjänster, och även specifika villkor bredbandstjänst. Villkoren, liksom alla andra handlingar som ingår i parternas avtal – såsom Kundens beställningsblankett, särskilda bestämmelser i samband med eventuella erbjudanden från Obenetwork när som helst, aktuell prislista från Obenetwork, leveransvillkor, integritetspolicy, säkerhet och etiska riktlinjer – utgör tillsammans avtalet mellan Obenetwork och Kunden (Avtalet). Obenetwork erbjuder kunden möjligheten att använda tilläggstjänster genom en partner. Villkoren för dessa tjänster täcks inte av Obenetworks allmänna villkor, utan i stället av specifika villkor för partner företaget. Dessa särskilda villkor gäller utöver de allmänna villkoren. Vid eventuell konflikt mellan dessa villkor har de särskilda villkoren företräde framför de allmänna. Ytterligare särskilda bestämmelser har företräde framför motsvarande bestämmelser i de allmänna villkoren.

1.2 Obenetworks nuvarande tjänsteutbud, gällande villkor för tillhandahållande av tjänsterna och tjänstens specifika egenskaper finns alla listade på vår webbplats på obe.net och kan erhållas via Obenetwork Kundtjänst. I vissa fall kan utrustning och programvara inkluderas i detta avtal.

1.3 Kunder måste vara myndiga och medborgare i Sverige för att kunna teckna avtal med Obenetwork. Kunden får endast använda Tjänsten och tillhörande utrustning för privat bruk inom sitt hushåll. Detta innebär att inga kommersiella ändamål är tillåtna oavsett om de gynnar Kunden eller någon annan. Kunden ansvarar för att användningen av Tjänsten eller utrustningen inte gör intrång i Obenetworks eller någon tredje parts upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.

1.4 Alla Obenetworks tjänster levereras normalt till kunden inom sju arbetsdagar från datum för kontraktets undertecknande. Detaljerad information om Obenetworks leveransvillkor finns på obe.net eller kan erhållas från Obenetworks kundtjänst.

1.5 Obenetwork förbehåller sig rätten att göra kreditprövningar eller annan relevant information om Kunder innan ett avtal ingås med dem. Obenetwork har rätt att vägra att ingå ett avtal om det finns tillräckliga skäl för det på grundval av sådan information.

2 Avtal om Tjänst m m

2.1 Avtal ska anses träffat först när Beställarens godkända beställning har mottagits av Obenetwork.

2.2 Vid Beställning av Tjänst via distans eller utanför affärslokal gäller kundens rätt att ångra enligt lag. Kunden ska meddela Obenetwork om ångerrätt inom 14 dagar från det att AVTALET ingåtts. 2.2 Om du flyttar till en ny bostad som är ansluten till Obenetwork kan du flytta över dina tjänster till den nya bostaden under förutsättning att Tjänsten finns i den byggnad där den ska användas. Om din bostad omfattas av ett öppet nät eller gruppavtal mellan hyresvärden och Obenetwork, så kan du endast i undantagsfall flytta över dina tjänster till en ny bostad. Du måste meddela Obenetwork om adressändring minst 1 månad i förväg. Obenetwork har rätt att när som helst ta ut en installationsavgift enligt gällande taxor. För kunder som flyttar till lägenhet som inte är ansluten till Obenetwork gäller betalningsförpliktelser för återstående kontrakt/bindningstid.

3 Utrustning m m

3.1 Kunden ansvarar för att utrustningen för Tjänsten placeras på en av Kunden angiven adress. Kunden är ensam ansvarig för att utrustningen inte kan användas eller nås av obehöriga.

3.2 Utrustning, inklusive tillbehör som tillhandahålls av Obenetwork, eller tillhandahålls av annan via ett licensavtal genom Obenetwork, som hyrs ut till eller köps av Kunden är Obenetworks egendom tills betalning har fullbordats (Obenetworks egendom). Kunden är skyldig att ta hand om och inte manipulera Obenetwork-utrustningen. Kunden är också skyldig att inte leasa, sälja eller på annat sätt överlåta eller olovligen utöva kontroll över Obenetwork-utrustning. Slutligen ansvarar Kunden för att eventuella el- eller kommunikationskablar som är anslutna till Obenetwork-utrustning installeras och underhålls på ett sätt som förhindrar skadliga störningar (till exempel på grund av blixtnedslag).

3.3 Om Obenetworks egendom skadas eller försvinner måste du ersätta Obenetwork för reparationskostnader. Detta kommer att gälla enligt vår nuvarande prislista. Men om detta skulle omfattas av Obenetwork enligt

3.4 A, kommer kunden att ansvara för att transportera den utrustning som är Obenetworks egendom under transport fram och tillbaka mellan enheter. Kunden ska även betala eventuella relaterade utgifter förutom om orsaken bakom dessa är felaktig utrustning eller tillbehör enligt 3.4 A som måste täckas av Obenetwork 3.4 Obenetworks skyldighet att reparera eller byta ut all utrustning och tillbehör som är Obenetworks egendom är begränsad till de fall där utrustningen inte fungerar och orsakas utan fel från kunden eller någon person som kunden ansvarar för.

3.5 Om Abonnemangsavtalet upphör, av någon anledning, ska Kunden returnera all utrustning och tillbehör som ägs av Obenetwork inom 10 arbetsdagar från Abonnemangs avtalets slutdatum till den adress som Obenetwork uppger. Kunden ska betala kostnaderna för att returnera utrustning och tillbehör som ägs av Obenetwork. Om utrustning och tillbehör inte returneras inom denna tid, har Obenetwork rätt att få ett domstolsbeslut eller annan liknande åtgärd för att återfå dem eller debitera dig kostnader baserat på vår aktuella prislista. Stulen egendom ska polisanmälas där en kopia av denna anmälan skickas till Obenetwork. Vid skadad eller stulen egendom som ägs av Obenetwork enligt vår gällande prislista kommer vi att ersätta den på egen bekostnad enligt vår gällande prislista som finns på www.obe.net eller genom att kontakta vår Kundtjänst.

3.6 Kunden ska se till att användarnamn, lösenord, PIN-kod, säkerhetskod och andra värdehandlingar (Värdehandlingar) förvaras så att obehöriga inte kan ta del av eller på annat sätt missbruka Tjänsten. Om utrustning försvinner eller om det finns risk för att den används eller kan användas av obehöriga såsom om värdehandlingar försvinner eller lämnas ut, ska Kunden omedelbart meddela Obenetworks Kundtjänst så att Obenetwork har möjlighet att spärra Tjänsten. Obenetwork har rätt att ta ut en avgift om kunden beställer ett nytt Värdedokument. Se vår aktuella prislista som finns på obe.net och även tillgänglig via Obenetworks kundtjänst.

3.7 Obenetwork ansvarar inte för kostnader som uppstår till följd av obehörig användning av SIM-kortet, såvida inte: (i) kunden handlat bedrägligt eller varit grovt vårdslös; (ii) kunden frivilligt gav bort en säkerhetstoken; eller (iii) han/hon underlåtit att meddela Obenetwork omedelbart efter att ha upptäckt förlusten eller stölden av deras säkerhetstoken. Kundens betalningsförpliktelser förblir oförändrade.

3.8 För att skydda både Kunden och Obenetwork från obehörig användning av Tjänsten kan Obenetwork låsa Kontot om: (1) Obenetwork har anledning att tro att utrustningen eller Värde hanteringen har förlorats eller stulits eller om det finns någon annan anledning att misstänka att en obehörig person använder tjänsten; eller (2) tre på varandra följande felaktiga PIN-koder eller säkerhetskoder har angetts. Om ditt konto är låst bör du kontakta Obenetwork kundtjänst för hjälp med att återställa tjänsten. När den har återställts är den inte berättigad till återbetalning av avgifter som spenderats på grund av att tjänsten har stängts av.

4 Support och underhåll m m

4.1 Obenetwork tillhandahåller generell kundsupport via Kundtjänst, inklusive relaterad utrustning som vi tillhandahåller eller genom Obenetworks förmedling. Vi tillhandahåller dock inte stöd för annan utrustning.

4.2 Kunden ska ge Obenetwork eller den som Obenetwork förespråkat tillgång till en bostad/lokal för felsökning, underhåll, installation eller borttagning av utrustning som tillhör Obenetwork. Detsamma gäller om Obenetwork tagit på sig ansvaret för att utföra service på det lokala fastighetsnät där Tjänsten används. Kund och Obenetwork måste komma överens om tid för detta. Kunden ska vara behjälplig med felsökning och på begäran av Obenetwork ha tillgång till utrustning för att hitta fel och reparera dem.

4.3 Obenetwork har rätt att begränsa tillgängligheten till Tjänsten för underhåll, korrigering av fel, uppdatering och uppdatering av hård- och mjukvara. Obenetwork ska sträva efter att utföra underhåll och andra drift förbättringar under tider då Tjänsten normalt är under låg belastning

5 Störningar och avbrott m m

5.1 Obenetwork kommer att åtgärda fel och avbrott i tillhandahållna tjänster inom rimlig tid efter meddelande om fel. Reparationsarbetet utförs utan kostnad för Kunden, förutsatt att orsaken till felet inte beror på utrustning som inte har godkänts av Obenetwork, vårdslöst beteende från Kundens eller annan persons sida som denne ansvarar för. Om det blir nödvändigt att göra en utredning om orsaker till funktionsstörningar eller avbrott för att tillhandahålla tjänster och sådan utredning visar att de kan hänföras till vårdslöshet eller andra fel från Kundens eller någon annan person som denne ansvarar för, kan Obenetwork debitera honom sina skäliga kostnader för att genomföra en utredning enligt gällande prislista som finns på obe.net och som även kan erhållas från Obenetworks kundtjänst.

5.2 Om Tjänsten har gjorts otillgänglig på grund av fel eller problem med Tjänsten under en sammanhängande tid av minst 24 timmar, har Kunden rätt till prisavdrag eller kreditbetyg på betald avgift. Prisavdragets storlek bestäms av hur länge felet eller störningen varar (räknat från det att kunderna meddelat det tills det inte längre används).

5.3 Obenetwork ansvarar inte för inkomstbortfall, inkomstbortfall eller andra indirekta förluster, såvida inte Obenetwork varit grovt vårdslös eller handlat uppsåtligen.

5.4 Vid force majeure-fall föreligger ingen rätt till prisavdrag eller ersättning för skada. Sådana fall inkluderar, men är inte begränsade till: atmosfäriska eller tekniska störningar; skada orsakad av tredje part för Obenetworks räkning; arbetskonflikter (inklusive strejker oavsett om de påverkar Obenetworks-anställda eller inte); blixtnedslag; översvämningar; inbördes oroligheter, upplopp eller krig; terrordåd och sabotage; tornados, tsunamier och orkaner; jordbävningar eller explosioner. Obenetwork kommer inte att vara skyldigt att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal under sådana tider som dessa omständigheter föreligger.

6 Avgifter och betalning

6.1 För varje Tjänst ska Kunden betala fasta och/eller rörliga avgifter i enlighet med särskilda bestämmelser kopplade till ett visst erbjudande eller enligt Obenetworks gällande prislista. Obenetworks aktuella prislista finns när som helst på obe.net och även erhållas via Obenetworks Kundtjänst. Om tjänsten används för betalning av en vara eller tjänst som tillhandahålls av en tredje part, ska villkoren för den tredje parten gälla för alla köp som görs för sådana varor eller tjänster. Om kunden till exempel vill bestrida en sådan vara eller tjänst bör kunden ta upp problemet direkt med den relevanta tredjeparts säljaren av varan eller tjänsten. Kunden är ekonomiskt ansvarig för alla köp som görs via sådana kanaler

6.2 Fasta avgifter för Obenetwork Tjänsten ingår i abonnemanget. Rörliga avgifter tar Obenetwork ut enligt den prislistan som gäller vid tidpunkten för fakturering eller avisering.

6.3 Kunden ansvarar för att ange sitt korrekta OCR/fakturanummer. Om OCR/fakturanummer är felaktigt inmatat så är kunden ansvarig för att betala eventuella avgifter kopplade till detta till Obenetwork. Om Obenetwork inte erhåller full betalning senast på förfallodagen har de rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt ränte lagstiftningen samt en skriftlig påminnelseavgift och vid behov kostnader som uppkommit från tredje man för inkasso arbete. Skriftliga påminnelseavgifter och inkassokostnader utgår enligt lagen om ersättning för kostnader som uppkommit i samband med inkasso.

6.4 Tjänsten kan tecknas med ett bestämt belopp per månad alternativt se månadsavgift. Information om beloppsgränsen kan nedladdas via Obenetworks Kundservice. Obenetwork har rätt att ändra Kundens beloppsgräns, begära förskottsbetalning eller ställa säkerhet under Avtalets giltighetstid om det framstår som motiverat efter särskild kreditprövning. Obenetwork har rätt att omgående kräva betalning genom att skicka extra faktura till Kunden såvida Kunden använt Tjänsten i sådan utsträckning att skulden till Obenetwork överstiger beloppsgränsen.

6.5 Obenetwork AB har rätt att avbryta eller begränsa Tjänsten om Kunden har överskridit angivet belopp eller underlåtit att erlägga betalning i tid enligt punkt 6.4.

6.6 Om Kunden hade rimliga skäl för reklamation och angivit dessa vid sin reklamation, kommer Obenetwork på Kundens begäran och mot en skälig avgift för sina administrativa kostnader att bevilja betalningsinställelse av det omtvistade beloppet tills Obenetwork har utrett ärendet. eller tvisten slutligen avgjort. Under denna tid behåller Obenetwork sin rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen.

6.7 Vid fel orsakade av Kunden kan det bli nödvändigt för Obenetwork att hålla inne eller göra Tjänsten obrukbar och/eller öppna för att åtgärda felet. Till exempel, om Kunden vägrar att tillhandahålla information som behövs för att vi ska kunna reparera ett fel eller göra ändringar som krävs för att lösa ett fel, kan detta orsaka förseningar och extra kostnader. Av denna anledning kan du komma att debiteras en avgift enligt Obenetworks gällande prislista för detta merarbete som utförs på Kundens begäran. Prislistan finns tillgänglig på vår hemsida www.obe.net och kan även begäras via kundtjänst.

7 Ändringar och överlåtelse m m

7.1 Obenetwork har rätt att ändra dessa Villkor, Tjänsten eller priset. Ändringen kommer att meddelas Kunden minst en månad innan den träder i kraft. För vissa tidsperioder med viss varaktighet kommer en sådan ändring att gälla först från och med löptidens slut. Obenetwork har dock rätt att ändra dessa villkor, tjänsten eller priset under denna period om det är orsakat av lagändringar, regulatoriska beslut, strejk, sabotage eller extraordinära väderförhållanden; stigande kostnader på grund av ökade skatter och avgifter; eller ökade kostnader från underleverantörer utanför Obenetworks kontroll. I detta fall kommer kunderna att ha rätt att säga upp sitt avtal om uppsägning genom att göra det omöjligt för dem att fortsätta använda denna tjänst gratis på utgångsdatumet som börjar när sådana ändringar träder i kraft. Om Kunden inte säger upp detta Avtal i tid innan ändringen påbörjas, anses Kunden ha accepterat ändringen. En uppenbar fördel för dig är fortfarande inte en rätt att säga upp detta avtal. Förändringar i TV-tjänsten regleras separat avtal.

7.2 Obenetwork har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan Kunds samtycke, om det finns skäl att anta att den, till vilken överlåtelsen sker, kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett för Kunden tillfredsställande sätt finns skäl att anta att den, till vilken överlåtelsen sker, kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett för Kunden tillfredsställande sätt.

8 Information och meddelanden

8.1 Obenetwork ska skriftligen informera kunden om en höjning av någon av avgifterna eller tjänstevillkoren. Detta kan vara via SMS, MMS eller e-post.

8.2 Kunden är skyldig att meddela Obenetwork om adressändringar och/eller faktureringsadress inom Sverige 1 månad i förväg samt meddela eventuella ändringar av telefonnummer och mailadress.

Avtalstid och uppsägning m m

9.1 Standard Avtalsperioden för avtalet är en månad, om inte annat anges i ditt erbjudande eller din beställning. Avtalet upphör efter avtalad löptid och kunder kan även säga upp det med en månads uppsägningstid. Vissa äldre kontrakt kan ha längre uppsägningstid och finns på obe.net

9.2 Obenetworks rätt eller möjlighet att distribuera Tjänsten upphör att gälla för kundens ägnade egendom, d.v.s. abonnemangsavtalet upphör utan föregående meddelande. Obenetwork ska dock vara skyldig att meddela förhandsbesked om möjligt före uppsägning

9.3 Varje avtal mellan Obenetwork och kunden anses uppsagt vid utgången av den kalendermånad under vilken Obenetwork fick besked om dödsfallet.

9.4 Om en betalning förblir obetald trots en påminnelse om betalning, kan Obenetwork blockera eller begränsa Tjänsten och/eller spärra hårdvara som köpts med uppskjuten betalning eller tillhandahålls av Obenetwork, i avvaktan på full betalning. Under spärr perioden är kunden fortfarande skyldig att göra alla betalningar baserat på sitt avtal; vi kommer dock inte att koppla bort tjänsten förrän så länge det är rimligt. Om du betalar för sent upprepade gånger kan vi koppla bort din tjänst utan ytterligare meddelande. När du uppfyller dina ekonomiska förpliktelser kommer åtkomst till tjänsterna att beviljas igen av oss.

9.5 Obenetwork har rätt att omedelbart häva avtalet med kunden, om kundens dröjsmål med betalningen kan anses betydande, eller om han/hon försenar mer än en försumbar andel av betalningen, trots påminnelser från Obenetwork eller För kunder som upprepade gånger eller på annat sätt väsentligt avviker från skyldigheterna enligt deras skyldigheter enligt detta avtal. Om en kunds avtal sägs upp av Obenetwork enligt punkt 9.5 med viss bindningstid, är kunden fortfarande ansvarig för återstående faktureringsperiod med avdrag för eventuella insparade kostnader av Obenetwork.

10 Tillämplig lag och tvist

Svensk lag kommer att tillämpas på Avtalet. Vid eventuell tvist mellan Kunden och Obenetwork ska parterna försöka nå en överenskommelse. Kunden har rätt att kontakta tillsynsorgan vid eventuella tvister. Om parterna inte kan komma överens om beslut, får ärendet föras till Allmänna reklamationsnämnden om det är berättigat till prövning och om det är lämpligt att behandla i sådan nämnd.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BREDBANDSTJÄNST

1 Förutsättningar

1.1 Bredbandstjänsten inkluderar anslutning till Obenetworks bredbandsnät, nationella internetuppkopplingar. Omfattningen av tjänsten specificeras ytterligare av produktspecifikationen som finns tillgänglig på obe.net.”

1.2 Tjänsten kräver i de flesta fall bland annat: • att lokalen där Tjänsten tillhandahålls är ansluten till Obenetwork; och • att tjänsten kan distribueras till relevant mottagar plats i kundens lokaler. I vissa lokaler kan tekniska, avtalsenliga eller upphovsrättsliga begränsningar leda till begränsningar av denna tjänst.

1.3 Obenetwork kan vidta tillfälliga åtgärder för att undvika överbelastning av Obenetworks bredbandsnät. Till exempel kan prioritet ges till viss trafik, eller reducerad överföringshastighet för annan trafik.

1.4 Obenetworks har rätt att tillfälligt begränsa tillgången till bredbandstjänst om det krävs av säkerhetsskäl eller juridiska skäl. Ytterligare information om dessa åtgärder finns i Obenetworks integritetspolicy, obe.se/privacy

2 Kundens ansvar

2.1 Kunden är skyldig att följa lagar och regler vid användning av bredbandsanslutningen, till exempel att inte använda den för tjänstefel som rör barnpornografi, förtal eller uppvigling till rasism. Kunden får inte använda bredbandsanslutningen för olaglig fildelning via internet.

2.2 Obenetwork har rätt att stänga av eller begränsa tillgången till bredbandstjänsten, eller begränsa mängden data som överförs om kunden, eller annan person som använder bredbandstjänsten, orsakar skada för Obenetwork eller andra. Skador kan uppstå genom användning som orsakar störningar, eller överdriven användning som avviker avsevärt från normal användning av bredbandstjänsten – såsom massiva dataöverföringar. Obenetwork har rätt att debitera kunder för kostnader orsakade av frånkoppling och avstängning, samt för att återställa sådan åtgärd.

2.3 Kunden ansvarar för så kallade säkerhetskopior eller säkerhetskopior av den information och annat material som tillhör kunden.

2.4 Kunder har möjlighet att ansluta sina egna servrar till bredbandstjänsten under förutsättning att den används enbart för personligt bruk i enlighet med Obenetworks säkerhets- och etikregler. Servern får inte användas fritt eller mot betalning för att erbjuda och/eller tillhandahålla varor, tjänster eller information.

3 Störningar och avbrott m m

3.1 Bredband är inte utformat för kontinuerlig, felfri leverans av tjänster. Obenetwork och Kunden är inte ansvariga i händelse av driftstopp eller dålig kvalitet under:

(a)Vid behov kommer vi att uppgradera, underhålla eller utföra annat arbete på ditt nätverk;

(b) på grund av omständigheter utanför Obenetworks kontroll (såsom problem med kundens utrustning eller problem med nätverkskapacitet, tjänster från underleverantörer som inte fungerar etc.)

(c) Om användningen av bredband strider mot villkoren i avtalet med Obenetwork,

(d) Om mängden överförd data överstiger den som överenskommits med Obenetwork. Obenetwork förbehåller sig i detta fall rätten att begränsa åtkomsthastigheten utifrån vad som står på www.obe.net

(e) om din utrustning behöver uppgraderas för att bredband ska fungera korrekt t.ex. på grund av nya eller ändrade tjänster